Free shipping on all domestic orders with coupon code “Watches2018”


Street 12345 – USA

+(012) 800 456 789

Free shipping on all domestic orders with coupon code “Watches2018”

icon

regulamin

Regulamin sklepu internetowego
*www.mojediamenty.pl”
§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy fameboom.pl dostępny pod adresem internetowym www.mojediamenty.pl,
  prowadzony jest przez Paweł Bachowski prowadzącego działalnośd gospodarczą pod firmą Prestige Stuff,
  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
  ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6282272131 REGON 369603238
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
  korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i
  tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległośd za pośrednictwem Sklepu.
  C 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z
  Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
  § 2
  Definicje
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
  przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą pod firmą Prestige Stuff
  Paweł Bachowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6282272131, REGON
  369603238
 5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolnośd prawną, wykonująca we własnym imieniu
  działalnośd gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  www.mojediamenty.pl
 8. Umowa zawarta na odległośd – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
  zawierania umów na odległośd (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
  wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
  odległośd do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
  Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
  warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
  Produkty do zakupu, a także istnieje możliwośd ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
  w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
  Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
  stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy:
  Prestige Stuff Paweł Bachowski
  Kwaczała ul. Lazurowa 32, 32-566 Kwaczała
 2. Adres e-mail Sprzedawcy : kontakt@fameboom.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 535674461
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 81 2490 0005 0000 4500 9458 8567
 5. Klient może porozumied się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
  podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumied się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 00:00-23:59
  § 4
  Wymagania techniczne
  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówieo na
  Produkty, niezbędne są:
  a. urządzenie koocowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
  internet explorer, google chrome, mozilla firefox, opera, safari.
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies,,
  d. zainstalowany program FlashPlayer.
  § 5
  Informacje ogólne
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
  zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
  działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
  Klienta.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówieo przez Klienta
  na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z
  postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych
  umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 9. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
  VAT).
 10. Na koocową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt
  dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
  informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
  wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 11. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony
  koocową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 12. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie
  wysokości koocowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także
  o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w
  Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyd Konto w Sklepie, należy wypełnid Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
  następujących danych : imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwośd w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
  jakichkolwiek opłat usunąd Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogowad się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrad Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąd przycisk „Do
  koszyka” (lub równoznaczny);
  3.zalogowad się lub skorzystad z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. jeżeli wybrano możliwośd złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełni d Formularz
  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpid
  dostawa Produktu, wybrad rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisad dane do faktury,
  jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąd przycisk “Zamawiam i płacę”/ kliknąd przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
  potwierdzid zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5. wybrad jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
  płatności, opłacid zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystad z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
  Produktu:
  a. Przesyłka elektroniczna e-mail
 2. Klient może skorzystadz następujących metod płatności:
  a. Płatnośd przelewem na konto Sprzedawcy
  b. Płatności elektroniczne bluemedia
  c. Płatnośd PayPal.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
  znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
  przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7
  Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
  przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
  realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na
  podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
  najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
  potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości
  e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany
  jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 • w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności
  przy odbiorze przesyłki.
  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonad
  płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości
  przesyłki do odbioru.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez
  Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu),
  w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest
  najdłuższy podany termin. B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy,
  Klient ma możliwośd żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich
  Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: a. W
  przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą
  płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. b. W przypadku wyboru przez Klienta
  sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do
  odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru
  Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej
  wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,
  terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
  dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane
  Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania
  Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpid od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
  przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub
  wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami
  lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony
  (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpid od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
  Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
  oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może byd wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia
  na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie
  można złożyd również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
  Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie
  jest to obowiązkowe. 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą
  elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta
  adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy: a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległośd
  Umowę uważa się za niezawartą. b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca
  Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
  dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
  Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtaoszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
  przez Sprzedawcę. c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
  płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument
  wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymad się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem
  lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
  wcześniej. e. Konsument powinien odesład Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
  Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o
  odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem
  terminu 14 dni. f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
  Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostad w zwykłym trybie odesłany
  pocztą. g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z
  niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
  Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostad odesłany w zwykłym
  trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdowad w
  opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległośd nie przysługuje Konsumentowi w
  odniesieniu do Umowy: a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb, b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócid ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
  termin przydatności do użycia, d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
  wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, e. w którym cena lub
  wynagrodzenie zależy od wahao na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje
  kontroli, i które mogą wystąpid przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, f. w której
  przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
  nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, g. w której przedmiotem świadczenia są napoje
  alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
  dostarczenie może nastąpid dopiero po upływie 30 dni i których wartośd zależy od wahao na rynku,
  nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania
  dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
  opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, i. o dostarczanie dzienników,
  periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, j. o dostarczenie treści cyfrowych,
  które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
  wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
  go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosid pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
  Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie
  14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyład na adres podany w § 3
  niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treśd,
  będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualną blokadę konta, gdyż może byd to spowodowane
  działaniami różnego rodzaju wykonywanymi przez właściciela konta tj. aplikacje typu l4l,f4f,
  aplikacje analityczne i wszelkiego rodzaju aplikacje wymagające logowania się do konta instagram.
 8. Blokada może wystąpid również z przyczyn nam nieznanych oraz niezależnych od nas dlatego
  nie ponosimy odpowiedzialności za profile klientów. Promowanie jest dobrowolne i na swoją
  odpowiedzialnośd.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeo

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeo oraz zasady dostępu do tych
  procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
  rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadad statutowych należy
  ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
  następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 2. Konsument posiada następujące przykładowe
  możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeo: a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
  Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
  z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do
  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
  r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz.
  148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
  polubownego zakooczenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. c. Konsument może
  uzyskad bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą,
  korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
  lub organizacji społecznej, do której zadao statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca. 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez
  administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji
  Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 3.
  Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą byd: a. W
  przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
  pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
  Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
  Administratora. b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze
  sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane
  dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w
  Sklepie internetowym. 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
  poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
  wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy
  Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia koocowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 2.
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w
  zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowid niniejszego Regulaminu.
  O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym
  wyprzedzeniem. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
  zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
  konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Klient ma prawo skorzystad z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeo. W tym celu
  może złożyd skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej
  pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
X